Inspektor ochrony danych

RZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

od  września  2018 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w:

CONTACT CENTER ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 7543079475
ul. Ozimska 4/7
45-076  Opole

udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail: iod@sutor.com.pl
tel.: +48 667 632 020

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

Właścicielem strony internetowej www.onecc.pl oraz administratorem danych osobowych jest Onecc sp zoo w Opolu, pl. Wolności 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000494824, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadająca numer NIP: 7543079475 oraz numer REGON: 161569867.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to informacje, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane, preferencje i rozpoznać urządzenie użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlania

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników, gromadzenia i analizy statystyk oraz trendów, a także administrowania i ulepszania strony w inny sposób. Umożliwia to stałe ulepszanie ich struktury i zawartości, ułatwiając dotarcie do niezbędnych informacji.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach internetowych onecc.pl używamy „cookies” sesyjnych oraz „cookies” stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które znajdują się na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia sesji przeglądarki (zostają wtedy usunięte). Zbierają one informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Pliki cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas wizyty na danej stronie internetowej.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Pliki cookies są wykorzystywane na stronach onecc.pl za zgodą użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Jedyna sytuacja, w której pliki „cookies” zbierają dane osobowe w celu ich przetwarzania ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy wypełniając odpowiedni formularz on-line użytkownik wyrazi na to zgodę. Dane osobowe na stronach onecc.pl przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików „cookies” na stronach onecc.pl , może je z łatwością usunąć z folderu plików „cookies” swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki „cookies” lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku „cookie” w komputerze użytkownika. Więcej informacji o tym jak wyłączyć pliki „cookies” można znaleźć na stronie allaboutcookies.org

Czy pliki „cookies” mogą zagrozić bezpieczeństwu?

Pliki „cookies” są w pełni bezpieczne. Co więcej, stosowanie ich na stronach onecc.pl służy właśnie podniesieniu bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa transakcji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania plików „cookies” na stronach onecc.pl należy

skorzystać z maila kontaktowego biuro@onecc.pl Przetwarzanie danych osobowych

Chcielibyśmy poinformować Cię o bezpieczeństwie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich się to odbywa

Czym jest RODO?

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018.

Aby lepiej zrozumieć RODO

Podstawowe definicje, które powinniśmy przyswoić aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO:

Dane osobowe: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni. Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp. Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania. Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Onecc sp zoo jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym.

Onecc sp zoo pełni funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych , a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do założenia konta, wystawienia faktury, kontaktu.

Onecc sp zoo jako podmiot przetwarzający, przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (klienta), jednak są one nadal własnością administratora.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Onecc sp zoo jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie są dane naszego punktu kontaktowego?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez możesz skontaktować się z nami poprzez email: biuro@onecc.pl lub pisemnie na adres rejestracyjny spółki podany powyżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na daną usługę (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). W calach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony

przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu kontaktowania się z Tobą na potrzeby obsługi zgłoszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Podstawowe dane identyfikacyjne.
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne . Elektroniczne dane indentyfikacyjne.

Dane dotyczące zamieszkania. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom naszych usług.

Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Firmie, której powierzyliśmy prowadzenie spraw księgowych naszej firmy. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest: Warunkiem zawarcia i wykonania umowy
A co jeżeli nie podasz nam swoich danych? Możemy odmówić zawarcia umowy Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami w sprawie jej zawarcia.

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.

Jakie są Twoje prawa?

Przysługuje Ci:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

Ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń: lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wtedy należy nam wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.